+

عقد تفاهم نامه بین فرابوم و کبالت در حوزه بانکداری باز، با رویکرد رقابت همکارانه