دومین هکاتون نوآوری توسن امسال چگونه برگزار خواهد شد ؟+

دومین هکاتون نوآوری توسن امسال چگونه برگزار خواهد شد ؟