«فرابوم» بستر خلق اثر شبکه‌ای در اکوسیستم بانکداری باز