لوگوی فرابوم

شرح طراحی و دانلود مستقیم لوگوی شرکت فرابوم

لوگوی فرابوم

امکان دانلود مستقیم لوگوی شرکت فرابوم در این بخشِ صفحه برای شما فراهم شده است.

لوگوِ موجود در این قسمت در چهار سایز (۱۲۸×۱۲۸، ۲۵۶×۲۵۶، ۵۱۲×۵۱۲ و ۱۰۲۴×۱۰۲۴) و با بالاترین کیفیت می‌باشد.

دانلود لوگوی فرابوم
  • شرح طراحی لوگوی شرکت فرابوم کسب و کار نوآوری باز
  • سفارش دهنده: شرکت فرابوم کسب و کار نوآوری باز
  • طراح: وحید اقطاعی

طراحــی آرم شرکــت فرابــوم از آن دســته از پــروژه هایــی اســت کــه هــر طراحــی مــی کوشــد تــا حتــی شــده یکــی از آنهــا را در رزومــه خــود داشــته باشــد. موضوعــی کــه دســت کــم از لوگــوی یــک بانــک نخواهــد داشــت و بــزودی مــی تــوان آن را در جــای جــای شــهر و کشــور بــه همــه نشــان داد و افتخــار کــرد. پــس بــا مغتنــم شــمردن فرصــت دســت بــه کار شــدم تــا پاســخی آبرومندانــه بــه اعتــماد فرابــوم بدهــم. بــا فکــر کــردن بــه لغــت «فرابــوم» و فــرای بــوم شــکل بادبــادک در ذهنــم نقــش بســت. بــه نظــر بادبــادک همنشــینی خوبــی بــا واژه بــوم داشــت، چــه بــوم بــه معنــای بــام باشــد وچــه بــه معنــای مــرز، بادبــادک فــرای بــوم پــرواز مــی کنــد. بــه هرترتیــب بادبــادک در لغــت «فــرا» جــای گرفــت. «فــرا»ی بــه شــکل بادبــادک در آمــده مــی توانســت بــه طــور مســتقل نشــان یــا آرم شرکــت باشــد ضمــن ایــن کــه بــا قــرار گرفــن در کنــار بــوم بــه لوگوتایــپ تبدیــل مــی شــد. پس از ارایه اتود اولیه با کمی تغییرات پسندیده شد. اتفــاق جالبــی کــه در تغییــرات جزیــی افتــاد ایــن بــود کــه مســوولین محــترم شرکــت شــکل هــرم را در «فــرا»ی لوگــو دیدنــد و تصمیــم بــر ایــن شــد تــا بیشــر بــه آن پرداختــه شــود. در اعـمـال نظــرات ســفارش دهنــده، دو پیــکان در دل هــم بــه صــورت پوزتیــو و نگاتیــو در لوگــو ایجــاد شــد تــا شــکل داد و ســتد کــه اصــل موضــوع فرامــوش شــده آرم بــود در قلــب آن شــکل بگیــرد.

وحید اقطاعی : دانش آموخته رشته طراحی گرافیک دیپلم گرافیک از هنرستان هنری امین و الدوله (مالک اشتر) کارشناسی گرافیک از دانشگاه علمی کاربردی تهران دوره دیده تخصصی طراحی لوگو در آموزشگاه استاد قباد شیوا

داستان فرابوم
فرابوم را با جزییات کامل‌تری بشناسید
تماس با فرابوم
آدرس، تلفن و فرم درخواست سرویس فرابوم

هرگونه کپی برداری و بازنشر مطالب و محتوای این وب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

ارتباط با پشتیبان

برای تماس با پشتیبان فرم را تکمیل و ارسال کنید

در حال ارسال

با اطلاعات خود وارد شوید

جزئیات خود را فراموش کرده اید؟