بانکداری باز چیست ؟

بانکداری باز یک زیرساخت با API باز است.

بانکداری باز از چهار ذینفع اصلی شامل : بانک ها، نهادهای ثالث، توسعه دهندگان ابزارها و مشتریان تشکیل شده است و در آن خدمات بانکی به صورت ایمن، و با سرعت بیشتری به صورت نوآورانه ارایه می شود.

چهار شاخص اصلی برای توصیف بانکداری باز شامل:

خدمات مالی نوین:
ایجاد یک راه حل جدید توام با امنیت کامل برای مشتریان بانک جهت کنترل داده های مالی
انطباق پذیری با تکنولوژی:
مجموعه ای از تکنولوژی ها و استانداردهای داده که قابل استفاده توسط توسعه دهندگان بیرونی است.
خدمات مبتنی بر حساب:
راه جدید و امن برای مشتریان بانک ها جهت انجام خدمات پرداخت مبتنی بر حساب بانکی
نوآوری:
ایجاد نوآوری با بهره گیری از تکنولوی و مدل های کسب و کار جدید توسط نهادهای ثالث

مطالب مرتبط:
فهرست